תנאי שימוש


תנאים והגבלות

האמור במסמך זה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 אחריות

אתר זה מתופעל ונשלט על-ידי חברת IDSK עיצוב בע"מ ממשרדיה שבישראל ומיועד לקהל הישראלי בלבד. חברת IDSK עיצוב בע"מ אינה טוענת כי המידע המוצג באתר רלוונטי לשימוש ביעדים מחוץ למדינת ישראל ומי שיבחר להיכנס לאתר זה מיעד שמחוץ למדינת ישראל עושה זאת מיוזמתו האישית וחלה עליו אחריות הציות לחוקים המקומיים, ככל ובמידה שהחוקים המקומיים מתאימים.

חברת IDSK עיצוב בע"מ אינה נוטלת על עצמה את האחריות על תוכן האתר (לרבות תוכן כתבות המופיעות בו).

כל שימוש באתר יהיה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה ו/או טענה כלפי חברת IDSK עיצוב בע"מ ו/או כלפי כל מי שפועל מטעמה בקשר עם עריכת האתר ו/או תפעולו. חברת IDSK עיצוב בע"מ אינה לוקחת על עצמה כל אחריות או אחריות משתמעת להפסד, במישרין או בעקיפין, שעלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר, במסגרת המותר של חוקי מדינת ישראל. חברת  IDSK עיצוב בע"מ איננה לוקחת אחריות על וירוסים מחשביים אשר עלולים לפגוע במשתמש כתוצאה משימוש בתכני האודיו, וידאו, נתונים או הטקסטים שבאתר.

חברת IDSK עיצוב בע"מ איננה לוקחת אחריות על הדיוק או היעילות של מידע המופיע באתר. למידע רפואי ספציפי יש לפנות למומחה, והמידע באתר זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם מומחה.

סימנים מסחריים

הסימנים המסחריים המופיעים באתר שייכים לקבוצת IDSK עיצוב בע"מ .

קניין רוחני

כל החומר באתר זה מוגן בזכויות יוצרים © של חברת IDSK עיצוב בע"מ , או שניתנה לאחת מחברות הקבוצה זכות להשתמש בחומר, אלא אם נכתב מפורשות אחרת. העתקה של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא אסורה בהחלט, מלבד בתנאים הבאים.

 רישיון העתקה לשימוש אישי

המשתמש רשאי לקרוא, להדפיס ולהוריד את קבצי החומר בעמודי האתר לצורך שימוש אישי בלבד, למטרות פרטיות ולא מסחריות.

 רישיון העתקה לשימוש מוגבל

המשתמש רשאי להעתיק את החומר למען עצמו או למען לצד שלישי, למטרות אישיות בלבד, בתנאים הבאים:

 א. יש להכיר באתר כמקור של החומר. יש לכלול את הכרה זו ואת כתובת האתר על העותק שנעשה; בנוסף
 ב. יש ליידע את הצד השלישי שהתנאים תקפים גם לגביו ושעליו להיענות לחוקים אלו.

 הרישיון להעתקה איננו כולל את הכללת החומר או כל חלק ממנו כחלק מעבודה או כתב-עת כלשהם, בין אם בצורת תדפיס, צורה אלקטרונית, או כל צורה שהיא. במיוחד (אך ללא הגבלה) אין להפיץ או להעתיק כל חומר מהאתר למטרות מסחריות.

אין להעתיק, להעביר או לאחסן כל חלק מהאתר באתרי אינטרנט אחרים או בכל מערכת אחזור אלקטרונית אחרת.

בין אם צוין באופן במפורש ובין אם לא, סימנים מסחריים, התקנים, סימני היכר וסמלים אשר מוצגים באתר זה שייכים לקבוצת החברותIDSK עיצוב בע"מ , שותפי הקבוצה, או צד שלישי של הקבוצה.

קישורים

ישנם קישורים באתר זה אשר יובילו את המשתמש לאתרים שאינם בשליטתה של קבוצת IDSK עיצוב בע"מ. בעת לחיצה על קישורים אלו, יעזוב המשתמש את האתר וקבוצת IDSK עיצוב בע"מ אינה לוקחת כל אחריות או חבות לתכנים של כל אתר אינטרנט של צד שלישי שאליו יש קישור, וכן אינה מייצגת או לוקחת אחריות (מפורשת או משתמעת) למידע שיוצג באתרים אלו.

לקבוצת IDSK עיצוב בע"מ אין כל שליטה על אופי התכנים אשר מוצגים באתרים כאלו ואינה ממליצה על אתרים אלו, המידע שניתן למצוא בהם או כל שירותים ומוצרים של צד שלישי. במיוחד, יש לשים לב שבעת הורדת קבצי מחשב מאתרים מסוימים, המשתמש מסתכן בהפרת זכויות היוצרים וכן באפשרות שהקובץ נגוע בווירוס.

על המשתמש לוודא כי הוא מסכים לכל תנאי מדיניות הפרטיות והשימוש באתרי IDSK עיצוב בע"מ או צד שלישי שאליו הוא נכנס.

שימוש במידע

IDSK עיצוב בע"מ תתייחס לכל התקשרות של המשתמשים (למעט מידע אישי או בריאותי אשר מכוסה במדיניות הפרטיות של IDSK עיצוב בע"מ) כלא-סודית וגלויה, וקבוצת IDSK עיצוב בע"מ תוכל לעשות שימוש במידע לכל מטרה שהיא, כולל העתקה, הוצאה לאור וכו'. בנוסף, קבוצת IDSK עיצוב בע"מ תוכל להשתמש ברעיונות לכל מטרה, כולל מטרות מסחריות.

סמכות שיפוט

תנאים והגבלות אלו והתוכן של אתר זה כפופים לדיני מדינת ישראל.

שינויים

תנאים והגבלות אלו עשויים להשתנות בכל עת, ולכן מומלץ למשתמש לבדוק אותם בקביעות.